Jelly & Marshmallows

Jelly Queen

คำอธิบาย : เยลลี่ควีน มีหลายแบบให้ท่านเลือก

Jelly Queen

คำอธิบาย : เยลลี่ควีน มีหลายแบบให้ท่านเลือก

Marshmallows Twist

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก ทรงเกรียวหลากสี นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Strawberry

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก ทรงลูกสตอเบอร์รี่ นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Flowers

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก ทรงดอกไม้ นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Long Twist

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Heart

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows ChristmasTree

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Plain

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Rabbit

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Dice

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Snowman

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Car

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows สอดไส้

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Marshmallows Mini stwist

คำอธิบาย : ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่ม ละลายในปาก นิยมไปจุ่ม Chocolate Fondue

Page  1 | 2 |